WOW撸天网移动版

wow专区 > 资讯 >

网易计费系统出错,部分玩家点卡时间负21亿

 

  玩家调侃:欠了不少钱,难道内侧免费玩的时间想要我补交?

 

 

(责任编辑:skywow)